Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging.

De contributie bedraagt € 12 per kalenderjaar onder de verplichting van een automatische incasso.

De contributie wordt jaarlijks in april geïnd.

Voor nieuwe leden die zich opgeven binnen drie maanden na hun pensionering geldt dat zij het eerste jaar zijn vrijgesteld van contributie.

Opzegging kan geschieden tegen het eind van het kalenderjaar met een opzegtermijn van vier weken.