Geschiedenis

De Vereniging Gepensioneerden Koninklijke Volker Wessels Stevin (VGKVWS), is opgericht op 19 oktober 2007 bij akte van Mr. M.A.J.C.M. van Agt, notaris te Rotterdam.
De vereniging is ingeschreven bij de KvK Rotterdam op 22 oktober 2007 onder nummer 24423288.

De vereniging is opgericht naar aanleiding van wijzigingen in pensioenwet en regelgeving per 1 januari 2006.
Sinds de invoering van deze wet hebben pensioengerechtigden nu ook officieel inspraak bij hun Pensioenfonds.
Bij de oprichting stond VGKVWS alleen open voor (nabestaanden van) pensioengerechtigden van het Pensioenfonds Koninklijke VolkerWesselsStevin.

Op 1 januari 2012 is het Pensioenfonds van Koninklijke VolkerWesselsStevin echter opgehouden te bestaan.
De pensioentegoeden van de deelnemers en pensioengerechtigden zijn toen ondergebracht bij BpfBouw en Nationale Nederlanden.

Op 26 februari 2016 zijn de statuten gewijzigd bij akte van notaris Mr. S.W.R. Polman, notaris te Amersfoort.
Door deze aanpassing van de statuten staat de vereniging nu open voor alle (
nabestaanden van) pensioengerechtigden, die hun pensioen hebben opgebouwd bij een werkmaatschappij van VolkerWessels.

 

Op 15 maart 2023 zijn de statuten gewijzigd bij akte van notaris Mr. Pearl Helena Elisabeth Adriana Maria Mathijssen, notaris te Rotterdam. Door deze aanpassing van de statuten staat de vereniging nu open voor:

a. zij die een ouderdoms- of nabestaandenpensioen, en/of enige andere uitkering ontvangen, hebben ontvangen, of zullen gaan ontvangen van de pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen;

b.zij die vervroegd zijn uitgetreden op basis van de (arbeids)overeenkomst met een onderneming welke deel uitmaakt van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. of haar rechtsopvolger(s);

c. de (gewezen) werknemers van een onderneming welke deel uit maakt van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. of haar rechtsopvolger(s), die overeenkomstig de wettelijke bepalingen deels of volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard;

d. de nabestaanden van de hiervoor sub a, b en c genoemden, die aanspraak kunnen maken op een uitkering/pensioen van de pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen, met dien verstande dat een minderjarige voor wat betreft zijn lidmaatschapsrechten en lidmaatschapsverplichtingen wordt vertegenwoordigd door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers;

e. iedereen, mits ouder dan achttien jaar, die door het lidmaatschap bij de vereniging wil bereiken dat het draagvlak van de Koepel Gepensioneerden (KG) wordt vergroot. Deze leden sluiten zich aan als geassocieerd lid. Op hen rusten geen verplichtingen, en zij kunnen geen aanspraak maken op voorrechten die gelden voor de leden van de vereniging.

De naam van de vereniging is in deze statutenwijziging aangepast in Vereniging Pensioenbelangen VolkerWessels.